เกี่ยวกับเรา

  ประวัติบริษัท

  เป้าหมายการดำเนินการธุรกิจ

  วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  โครงสร้างองค์กร

  ประวัติความเป็นมา

  ใบรับรองของ ISO

  ใบรับรองของ CAC

ประวัติบริษัท

 


 ชื่อบริษัท บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์   EP
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000838
ที่ตั้ง 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ก่อตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2533 
ทุนจดทะเบียน ทุนหุ้นสามัญ 1,045,038,462 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 1,045,038,462 บาท
ทุนชำระแล้ว ทุนหุ้นสามัญ  921,572,840 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม  921,572,840 บาท
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจ 2 ส่วนหลัก คือ
1) เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป และธุรกิจสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหาร
2)การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ แบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)
พื้นที่บริษัท กว่า 7 ไร่  ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 อาคาร
จำนวนพนักงาน กว่า 300 คน