เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวลา 14.00 น.

Investor Information

  IR Home

  Primary Information

 • Business Profile
 • Organizational Structure
 • Board of Directors
 • Management
 • Major Shareholders

  Sharehoder's Meeting

 • Notice of the Shareholders Meeting
 • ° Year 2021 AGM
 • ° Year 2021 EGM
 • Minutes of the Shareholders Meeting
 • ° Year 2021
 • ° Year 2020
 • Minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders
 • ° Year 2020/1
 • ° Year 2018/1
 • Proposal of the Agenda Dividend Policy

  IR Center

Financial Highlights ›› Financial Statement

Financial Statement Year 2021
Financial Statement Year 2020
Financial Statement Year 2019
Financial Statement Year 2018
Financial Statement Year 2017
Financial Statement Year 2016
Financial Statement Year 2015
 • Financial Statement Year 2014
 • Download
 • Financial Statement Year 2013
 • Download
 • Financial Statement Year 2012
 • Download