Career

    Job Vacancy

    Application Form

Job Vacancy

พนักขายกล่องบรรจุภัณฑ์

1 Position

Job description

1.
เสนองานขายกล่องบรรจุภัณฑ์

Qualification

1.
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

2.
บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.
มีประสบการณ์ด้านการขายบรรจุภัณฑ์มาก่อน(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4.
มีพาหนะเดินทางไปพบลูกค้าได้

5.
มีเงินเดือนประจำ 25,000 บาท ขึ้นไป/เดือน

6.
มีค่าพาหนะและค่าคอมมิชชั่นให้