“ประกาศจ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พ.ค. 62 (“Record Date”) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พ.ค.62 (เงินปันผลดังกล่าวสามารถเครดิตภาษีได้โดย อัตราหุ้นละ 0.0963 บาท เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 0 และอัตราหุ้นละ 0.0037 เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 20)”

Investor Information

  IR Home

  Primary Information

 • Business Profile
 • Organizational Structure
 • Board of Directors
 • Management
 • Major Shareholders

  Sharehoder's Meeting

 • Notice of the Shareholders Meeting
 • ° Year 2019 AGM
 • ° Year 2018 AGM
 • Minutes of the Shareholders Meeting
 • ° Year 2019
 • ° Year 2018
 • Minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders
 • ° Year 2018/1
 • ° Year 2017/1
 • Proposal of the Agenda Dividend Policy

  IR Center