"ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันทน์ ชั้น 2 เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ

นักลงทุนสัมพันธ์

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

  ข้อมูลพื้นฐาน

 • ประวัติและการดำเนินธุรกิจ
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการ
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • จรรยาบรรณธุรกิจ
 • นโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

  ประชุมผู้ถือหุ้น

 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2560 สามัญ
 • ° ปี 2559 สามัญ
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2559
 • ° ปี 2558
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2559/1
 • ° ปี 2559/2
 • การเสนอระเบียบวาระ

  ติดต่อผู้ประสานงานนักลงทุน