นักลงทุนสัมพันธ์

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

  ข้อมูลพื้นฐาน

 • ประวัติและการดำเนินธุรกิจ
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการ
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ประชุมผู้ถือหุ้น

 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2565 สามัญ
 • ° ปี 2564 สามัญ
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2565
 • ° ปี 2564
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2564/1
 • ° ปี 2564/2
 • การเสนอระเบียบวาระ

  ติดต่อผู้ประสานงานนักลงทุน

ข่าวสารเพื่อการลงทุน ›› รายงานประจำปี

 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
 • ปี 2558
 • ปี 2557
 • ปี 2556
 • ปี 543
 • ปี 543
 • ปี 543
 • ปี 543
 • ปี 543