ขอเชิญใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EPCO (อัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ราคาใช้สิทธิ 3.30 บาท) ในระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. 61 ( 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัท อาคาร 3 ชั้น 5 (ฝ่ายบัญชีการเงิน) *** ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ “EPCO-W3” ในอัตรา 1 หุ้นใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ฟรี) ภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (โดยอัตราใช้สิทธิ EPCO-W3 1 หน่วย : 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 5 บาท) อายุ 2 ปี กำหนดการใช้สิทธิทุกสิ้นเดือน ม.ค. . เม.ย. . ก.ค. และ ต.ค. ของทุกปี โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 ม.ค. 62 และครั้งสุดท้ายวันที่ 17 ธ.ค. 64 (ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศข้อกำหนดสิทธิฯ EPCO-W3 เพื่อทราบต่อไป)

       บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ นับเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงในแถบภูมิภาคเอเชีย ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป ตั้งแต่ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ ให้บริการวางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป ลักษณะครบวงจรในรูปแบบ One-Stop Service บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งในปี 2533 ต่อมาในปี 2560 ได้ขยายธุรกิจไปยังบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือได้เพิ่มธุรกิจไปยังด้านพลังงานทดแทน

         บริษัทฯจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015  โดยมีมาตรฐานในการทำงานของเอกชน รวมถึงภาครัฐบาลทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน พร้อมได้รับรางวัลของ Thai Print Awards เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และรางวัลอื่นอีกมากมาย

         บริษัทตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต มีพื้นที่ของโรงพิมพ์กว่า 7 ไร่ และพนักงานภายในบริษัทกว่า 300 คน มีเครื่องจักรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพจำนวนมาก สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา โดยมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน รักษาและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม