ร่วมงานกับเรา

    ตำแหน่งงาน

    แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่งงาน

วิศวกรไฟฟ้า

3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทางด้านวิศวกรรม

2.
ออกแบบและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียนอื่น

3.
บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

4.
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมทุกสาขา แต่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.
เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

3.
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

4.
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

1.
จัดทำเอกสารบัญชี รับ จ่าย ขาย ซื้อ รายวันทั่วไป

2.
ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และ งบการเงินประจำปี

3.
ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

4.
ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัท

5.
ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

6.
จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท

คุณสมบัติ

1.
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี

2.
ชาย/หญิง อายุ 27 – 35 ปี

3.
มีไหวพริบ อดทน ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4.
ใช้โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี

5.
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป

6.
หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานฝ่ายผลิต

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

1.
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.
เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

2.
ไม่จำกัดวุฒิ

3.
สามารถทำงานเป็นกะได้

4.
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี

2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.
ชาย/หญิง

2.
กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

3.
ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ