เกี่ยวกับเรา

  ประวัติบริษัท

  เป้าหมายการดำเนินการธุรกิจ

  วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  โครงสร้างองค์กร

  ประวัติความเป็นมา

  ใบรับรองของ ISO

ประวัติบริษัท

 


 ชื่อบริษัท บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์   EPCO
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000838
ที่ตั้ง 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ก่อตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2533 
ทุนจดทะเบียน ทุนหุ้นสามัญ 861,283,589 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 861,283,589 บาท
ทุนชำระแล้ว ทุนหุ้นสามัญ 765,585,412 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 765,585,412 บาท
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป
พื้นที่บริษัท กว่า 7 ไร่  ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 อาคาร
จำนวนพนักงาน กว่า 400 คน