นักลงทุนสัมพันธ์

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

  ข้อมูลพื้นฐาน

 • ประวัติและการดำเนินธุรกิจ
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการ
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ประชุมผู้ถือหุ้น

 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2562 สามัญ
 • ° ปี 2561 สามัญ
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2562
 • ° ปี 2561
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2561/1
 • ° ปี 2560/1
 • การเสนอระเบียบวาระ

  ติดต่อผู้ประสานงานนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ›› คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี