เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวลา 14.00 น.

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมดับเพลิง 2559